کند و کاوی در مسائل تربیتی ایرانداستانآموزش وپرورش ،داستانیتکراری و در عینحالغمبار است . داستانیکه از فرطتکرار،نخنماشده است .آموزشوپرورشی کهباآنهمه کبکبه ودبدبه،تنهاپوسته ای ازآن مانده است.(آموزش و پرورشمُرد؛ازبس که جان ندارد!!)در اینوبلاگتا آنجا که میتوانم از محیط کار وشرایط آن چیزی نمینویسم و اگرخودم اشارهاینداشته باشم ، کسی نمی تواند ،متوجّه فرهنگی بودنمن بشود . ننوشتنمن ،بهایندلیل نیست کهاتّفاق قابل ذکریدر دبیرستانرخ نمی دهد،بلکه بنا را بر آنگذاشتهام ، که از محیط کار که به خانهبرگشتم ، برای دل خودم زندگی کنم و« غمنان»را تاصبح روز بعد فراموش کنم


درحالی این نوشته ها را مینویسم که به یاد خاطرات سال اوّل تدریسم یعنی سال 79 میافتم ،آن زمان که 3 روز هفته را برای تدریس به یکی از روستاهای مبارکه میرفتم . صبحها ، 7:30 از خانه بیرون میزدم تا به دلیل بد مسیر بودن روستا ، 8:30 در مدرسه باشم ، در حالیکه هم خانه ای های خانه ی مجردیم در آن ساعت ،هنوزخواب بودند، بعد از چند ماه سرگردانی ، بالاخره مینی بوسی را پیدا کردم که به آن روستا میرفت و باید خدا به من رحم میکرد اگر فقط چند ثانیه دیرتر میرسیدم ، راننده منتظر من نمی ماند و من گاهی مجبور میشدم چند مسیر را سوار و پیاده شوم و در آخر ،مسیری 3 کیلومتری را پیاده طی کنم .(چی؟؟ چرا با ماشین خودم نمیرفتم؟؟ ماشینم کجا بود اون موقع؟؟)غافل از اینکه ، تاخیر های حتّی چند دقیقه ایم ، در دفتر آقای معاونِ....بــــوق!!...... ثبت میشد ، این مطلب را روزی متوجّه شدم که با آن آقای نا محترم، بر سر جریانی جرو بحث کردیم و ایشان انگار که فساد مالی یا اخلاقی من را افشا میکند؛ دفترش را از کشوی میز بیرون کشید تا تاخیرهایم را به همه نشان دهد!(همان زمان بودند دانش آموزانی که روزها و هفته ها به مدرسه نمی آمدند،اما برای اینکه تعداد دانش آموزان از حدّنصاب نیفتد و مدرسه منحل نشود،کوچکترین برخوردی با آنها نمیشدکه هیچ، که آنها را هر روز با سلام و صلوات به مدرسه می آوردند!!و جالبتر اینکه: مجبور بودیم هر روز در لیست حضور و غیاب کلاسی،جلو چند نام تیک بزنیم که یعنی در کلاس بوده اند، در حالیکه این اسامی اصلا وجود خارجی نداشتند!!!)

 آن روزها با ذوق و شوق فراوان به کلاس میرفتم ، و تاخیرهایم را جبران میکردم ، یعنی مثلا اگر 10 دقیقه دیر به مدرسه رسیده بودم10 دقیقه از زنگ تفریح را در کلاس میماندم تا حقّی ناحق نشود و بچه ها از درس، عقب نیفتند( چی؟؟توهین نکن،احمق خودتی). آن روزها خیال میکردم باید یک تنه ، ریاضیّات منطقه را متحوّل کنم و نمی دانستم که آب در هاون میکوبم ، نمی دانستم که انرژی ام را در همان سالهای اوّل تخلیه میکنم .نمیدانستم که باید خیلی امورات دیگر را بلد باشم که نبودم و خیلی نمی دانستم های دیگر ......

جالب آنکه آقای معاون،اکثرا خودش هم در مدرسه نبود ؛ یعنی صبح ها در دفتر حاضرمیشد و پس از آنکه دبیران به کلاس میرفتند برای رسیدگی به امورات شخصی اش از مدرسه خارج میشد . نیمی از بی انگیزگی و شاید بتوان گفت تنفّر من نسبت به شغلم ، به همان سال و رفتارهای آن شخص ( همان شیرین عسل اداره را میگویم )برمیگردد. آن شخص در حال حاضر با استفاده از هزاران رانت موجود که همه میدانیم که چیست و نمی توانیم به زبانش بیاوریم ، مدیر تنها مرکز پیش دانشگاهی شهرست در ساعات کاری و اداری ،آموزش خانواده تدریس میکند !! یک روز، در شورای شهر است و بعضی اوقات به امورات ماشین سنگینش رسیدگی میکند !! آن سال به هر نحوی بود گذشت ، و سال های دیگر هم.

در این سالها فرهنگیانی را دیدم که پولهای ناپاکی را به خانه میبرند ، و خدا میداند که این پولها که لقمه میشود و در شکم زن و بچّه شان میرود؛ در آینده نه چندان دور ،چه کارها که نخواهد کرد .همان لقمه ها که میگویند: «آتش» است.

 میگویند :« خدا انسان را آفرید وانسان توجیه را »من نمی دانم اگر یک روز حقوق ماهانه ی فرهنگیان 5 میلیون تومان شود(فرض محال که محال نیست!)آیا باز هم عدّه ای دست به توجیه خواهند زد که:« مجبوریم فلان پول را بگیریم ؛گناهش گردن همان ها که مسبب این وضعند!!»

دبیری که باید  نمونه و الگوی جامعه باشد، با همان توجیهات که گفتم، سوالات امتحانی را که نه،خودش را و شغلش را و اعتبار و حیثیت فرهنگیان را میفروشد و عجیب آنکه وقتی در جمع نشسته ایم،چنان از انسانیت،حرف میزند که به سرت میزند همان لحظه بلند شوی، وضو بگیری و پشت سرش نماز بخوانی!!

چند سال پیش، یکی از همکاران هم رشته، به من گفت:«اگر میخواهی، سوالهایت را بده تا برایت تایپ کنم »و من شرمسار از این همه بزرگواری و انسانیت!غافل از اینکه.......

سوالها را دادم و آن همکار عزیز،سوالها را محترمانه به 2 دانش آموز فروخت!! و بعد از آنکه پیگیری کردم ومعلوم شد که حق با من است،گفتند : «نباید سوالها را میدادی!» (به همین راحتی، به همین خوشمزگی!!) دوستی دارم که میگوید: «علی،من و تو فکر میکنیم که خیلی زرنگیم و خیلی می فهمیم،اما یک بُز، از من و تو بیشتر میفهمد!!» (خب چی بهش بگم؟ حرف حق که جواب نداره!!)

آقایانی که در اداره نشسته اند و فریاد «وا اسلاما» ی آنها گوش فلک را کر کرده،چنان در مقابل این« نور چشمی» ها و «سوگلی» هایشانخاموشند که انگار ، نه خانی آمده و نه خانی رفته!!. اما اگر یکی از «مغضوب علیهم» دستاز پا خطا کند،حسابش با« کرام الکاتبین»است. دردناکتر آنست که اگر بخواهی سالم زندگی کنی، حسابت به حلال و حرام زندگی ات باشد و خیلی اگرهای دیگر،محکوم میشوی به اینکه: ناسازگاری و بر خلاف جریان آب شنا میکنی!! کدام آب و کدام شنا برادر من؟؟ شما به این لجنزار میگویید:آب و به این دست و پا زدن در نکبت و کثافت میگویید : شنا کردن؟

در آموزش و پرورش ،ملاک دبیر خوب بودن ، بخصوص دررشته های علوم پایه ؛در صد قبولیست !این که این درصدها از کجا آمده و چقدر واقعیست ؛ چندان مهم نیست ؛فرمول، خیلی ساده است : درصد قبولی بالا = دبیر خوب !!!! لغتی  به نام« کیفیّت»، در سیستم اداری ما، تعریف نشده است ؛همه چیز شعاریست ؛اگر دانش آموزی را که 9 ماه تمام ؛هر کاری کرده ،جز درس خواندن قبول کردی(دقت کنید:قبول کردی!!) ؛میشوی محبوب مدیرو دانش آموز و خانواده و از همه مهمتر اداره ؛در غیر اینصورت، بمیری بهتر است وگرنه به مرگ تدریجیت میاندازند.

من مطمئنم دوستانی که مطالبم را میخوانند ، باز برایم مینویسند که : «حرفهایت تکراریست ، اوضاع ، درست بشو نیست ،منفی به همه چیز نگاه میکنی ، همه چیز هم سیاه و زشت نیست ،اگر نگاه کنی زیبایی ها کم نیست ؛ و شاید کسی به سرش بزند این شعر سهراب را هم برایم بنویسد که: «از چه دلتنگ شدی ، دلخوشی ها کم نیست ، مثلا این خورشید .......»

  کاش برای عدهّ ای امکان پذیر بود که فقط 1 هفته با تعدادی دانش آموز بی تفاوت و بی انگیزه و بی سواد ! باشند ، بی احترامیهاو بسیاری رفتارها که قلم از نوشتن آن شرم دارد را ببینند تا دیگر نگویند که :« معلّمی عشق است ؛معلّمی هنر است ، هنر عشق بر تو مبارک !»

با این همه اکراه ، مجبورم هر شش روز هفته کلاس باشم ، این روزها کلاسهای تقویتی هم هر بعداز ظهرم را پر کرده و جمعه ها نیز به آن اضافه شده .

احمقانه است اگر فکر کنیم عشق ، مرا به این کار وامیدارد ؛ دلیلش تنها یک چیز است : «غم نان !!» مدیران محترمی که چند ماه پیش ،4 روز غیبتم را به دست بزرگان اداره دادند این روزها «علی جون »  خطابم میکنند ؛ چون کلاسهای تقویتی جیب بزرگان را نیز بی نصیب نمیگذارد.

بگذاریم و بگذریم

 گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من     آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!!

...............

پ ن 1 :عنوان این پست از عنوان کتابی با همین نام از «صمد بهرنگی» گرفته شده است.

پ ن 2 :درد دلها و خشم های فرو خورده ام در مورد آموزش و پرورش، زیادست؛ باید منتظر بمانم و بازتاب نظر دوستان را ببینم،نظر مخاطب هم باید برایم مهم باشد.(چه جمله ی شعاری  لوسی نوشتم،خودم حالم به هم خورد از این جمله!!)

پ ن 3 :گفته اند :«آدم بگوید و بد باشد، به از آ نکه نگوید و خر!!! باشد.» 

/ 5 نظر / 29 بازدید
آشنا

علی جان غصه نخور تو این دوره زمونه خیلیها ااز این دردا دارن که نه می تونن بگن و نه می تونن شرایطو عوض کنن

همکار عزیز : دست به قلمتون خوبه ....عکساتونم جالب بود .......... منم خیلی انرژی مو حروم کردم سال اول اما خیلی زوده زود فهمیدیم آموزش پرورش جای فنا شدن نیست.آموزش پرورش و رو باید به چشم ساعت تفریح بهش نگاه کنی...باید واسه خودت باشی.... خوده خودت .. خودت آقای خودت ... خودت نوکر خودت ...جیب بزرگان و پر کردن روحیه لطیف آدمو خط خطی می کنه....جیب خودتو پر کن...از این خرس هم فقط یکی یکی مو بکن.... که همین غنیمته

صفاخواه

شرمنده کامنت بالا مال من بود...من اهل کامنت گذاشتن نیستم مشخصاتم یادم رفت

الهه

مشکل همون یکدست نبودن و متحدنبودن فرهنگی هاست. بی خیال آقای صدیقیان عزیز این قصه سر دراز دارد... :-(

پریسا

خیلی زیبا, زندگی یه معلم را توصیف کرده بودید. هم لذت بردم و دچار عذاب وجدان شدم. با اینکه من در دبیرستان جزء شاگردان خوب مدرسه بودم ولی خیلی معلمانم رو اذیت می کردم, از گذاشتن سوسک و مارمولک در کشوی میز تا پنچر کردن ماشین هاشون!!! جوانی و نادانی ......... بیچاره ها از دست من چی می کشیدند؟!...... لابد فقط چون زرنگ کلاس بودم و در نبودشون می تونستم کلاس را بچرخانم چیزی بهم نمی گفتند.............. وای باید از همینجا اعلام کنم معلم های عزیز دستتون را می بوسم و من شیطون نبودم, همش تقصیر این نیمکت ها بود که وقتی پشتشون می نشستم شیطون میرفت تو جلدم...... باور کن آقا معلم........ متاسفانه تو دانشگاه هم اصلاح نشدم :(